Phòng trưng bày chuyên đề: “Bác Hồ với Thái Nguyên”

0
98

Phòng trưng bày “Bác Hồ với Thái Nguyên” trưng bày gần 100 hình ảnh tư liệu, tài liệu, hiện vật với 4 nội dung chính:

– Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ với việc lựa chọn Thái Nguyên để xây dựng An toàn khu lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, 1946 – 1954.

– Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Thái Nguyên trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp.
– Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và tình cảm của nhân dân tỉnh Thái Nguyên dành cho Bác Hồ kính yêu.
– Thái Nguyên thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here