Báo cáo kết quả kiểm kê sách, tạp chí phòng thông tin tư liệu năm 2012

0
32

Thực hiện kế hoạch tổng  kiểm kê sách, tạp chí phòng kiểm kê, bảo quản năm 2012.

Trước khi đánh số phân loại mới đã tiến hành vệ sinh các đầu sách, giá, tủ đựng sách.

Tổng hợp, phân loại, đánh số kiểm kê theo chủ đề:

+ Sách về Chủ tịch Hồ Chí minh    : 115 cuốn

+ Sách  Lịch sử                              : 296 cuốn

+ Sách tổng hợp                             : 815 cuốn

+ Sách tạp chí                                : 1.318 cuốn

+ Tài liệu                                         : 119 cuốn

Tổng số sách, tạp chí phân loại, đánh số kiểm kê mới là: 2.763 đầu sách, tạp chí

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here