Giới thiệu sách kỷ yếu Hội thảo khoa học “Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, 1946 – 1954”

0
45
iới thiệu sách kỷ yếu Hội thao khoa học “Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, 1946 – 1954”

Thái Nguyên là một đất giầu truyền thống cách mạng, trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ATK – Định Hóa Thái Nguyên đã được trọn làm “Thủ đô kháng chiến” nơi đóng quân của cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2011); Kỷ niệm 20 năm thành lập Bảo tàng Thái Nguyên. Bảo tàng tổ chức hội thảo khoa học  “Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, 1946 – 1954”. Bảo tàng đã biên soạn và xuất bản cuốn hồi kỷ yếu Hội thảo khoa học này.

Sách kỷ yếu hội thảo khoa học “Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, 1946 – 1954” gồm 144 trang, khổ 15 x 23cm. Gồm 20 bài tham luận với nhiều nội dung, sự kiện phong phú, có giá trị lịch sử, khoa học, nội dung các bài tham luận đã đóng góp, bổ sung thông tin, sự kiện lịch sử và các tài liệu hiện vật cách mạng, các nhân chứng lịch sử về một thời kỳ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta và của Thái Nguyên trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Những ý kiến đóng góp đó là cơ sở để Bảo tàng Thái Nguyên làm tốt hơn nữa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa, tài liệu, hiện vật cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Xuất bản cuốn kỷ yếu Hội thảo khoa học này có ý nghĩa rất lớn để cung cấp nguồn tư liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

 

Theo Báo Thái Nguyên

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here