TỌA ĐÀM KHOA HỌC “Mặt trận Việt Minh và tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh – bài học kinh nghiệm về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay” .

0
34

Ngày 5/11/2019 Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và MTTQ tỉnh Thái Nguyên tổ chức tọa đàm khoa học “Mặt trận Việt Minh và tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh – bài học kinh nghiệm về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay” tại thành phố Thái Nguyên. Chủ trì buổi tọa đàm có đồng chí Tạ Văn Sỹ – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, đồng chí Lê Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bùi Huy Toàn – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự buổi tọa đàm có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đại diện Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ – Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc, Viện sử học, Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã trình bày tham luận về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Mặt trận Việt Minh; Những chính sách căn bản của Mặt trận Việt Minh trong việc vận động, tập hợp quần chúng tham gia cách mạng và bài học về việc ban hành, thực hiện các chính sách đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới; Mặt trận Việt Minh với việc xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng trong những năm 1945 – 1946; Những đóng góp của các tổ chức mặt trận tỉnh Thái Nguyên trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Buổi tọa đàm đã được nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu trao đổi thảo luận trên các phương diện: Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tư tưởng đại đoàn kết dân tộc; Thành tựu, đóng góp của Mặt trận Việt Minh trên 3 phương diện: Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đầu tiên; thành lập chính quyền đầu tiên; Bài học rút ra từ sự nghiệp cách mạng do Mặt trận Việt Minh đem lại.  Đây là những ý kiến hết sức cụ thể và thiết thực trong hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc góp phần quan trọng trong xây dựng cơ chế, chính sách và hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam giai đoạn mới. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam  (18/11/1930 – 18/11/2019).

                                                                             Người viết

                                                                     Nguyễn Thu Quỳnh

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here