Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

0
4

Ngày 22/2/2023, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn 2023 – 2028. Tại Đại hội đã thông qua và thảo luận Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023; phương hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đã nhất trí bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số lượng 03 đồng chí, là những người có năng lực tham gia và tổ chức các hoạt động của tổ chức công đoàn, có kiến thức quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ công đoàn; có uy tín với quần chúng, có bản lĩnh đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động.

Với nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trước yêu cầu của tình hình mới. Đại hội xác định mục tiêu của hoạt động công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ tới là: Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động trong đơn vị. Tham gia quản lý, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, lãnh đạo đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị; xây dựng công đoàn cơ sở, cơ quan vững mạnh./.

 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here