Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Bảo tàng Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Bảo tàng Thái Nguyên là thiết chế văn hóa có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con người, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

2. Nhiệm vụ

  • Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày các sưu tập hiện vật;
  • Nghiên cứu khoa học phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;
  • Tổ chức phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ xã hội;
  • Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của bảo tàng;
  • Quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật;
  • Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của phát luật;
  • Tổ chức hoạt động dịch vụ phục vụ khách tham quan phù hợp với nhiệm vụ của Bảo tàng;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của phát luật;