Cơ cấu tổ chức

Tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
1. BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thức Phó giám đốc
Lương Thị Duyên Phó giám đốc
2. PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC: 0208.3855.842
Nguyễn Thị Thu Trang Phó Trưởng phòng
Vũ Thị Hồng Hạnh Phụ trách  Kế toán
3. PHÒNG SƯU TẦM – TRƯNG BÀY – TUYÊN TRUYÊN
Nguyễn Thị Hiền Trưởng Phòng
Nguyễn Văn Mạnh Phó Trưởng Phòng
4. PHÒNG KIỂM KÊ – BẢO QUẢN
Lôi Thị Huệ Trưởng Phòng
Nguyễn Thị Tám Phó trưởng Phòng
5. PHÒNG QUẢN LÝ KHAI THÁC KHÔNG GIAN VĂN HÓA TRÀ TÂN CƯƠNG
Ngô Trung Kiên Trưởng Phòng