Cơ cấu tổ chức

Tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
1. BAN GIÁM ĐỐC
Bùi Huy Toàn Giám đốc 0208.3852.742
Nguyễn Văn Thức Phó giám đốc
Lương Thị Duyên Phó giám đốc
2. PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC: 0208.3855.842
Phan Thị Thúy Nga Trưởng phòng
Nguyễn Văn Sáu Phó trưởng Phòng/ Kế toán trưởng
3. PHÒNG SƯU TẦM – TRƯNG BÀY – TUYÊN TRUYÊN
Nguyễn Thị Hiền Trưởng Phòng
4. PHÒNG KIỂM KÊ – BẢO QUẢN
Lôi Thị Huệ Trưởng Phòng
Nguyễn Thị Tám Phó trưởng Phòng
5. PHÒNG QUẢN LÝ KHAI THÁC KHÔNG GIAN VĂN HÓA TRÀ TÂN CƯƠNG
Ngô Trung Kiên Trưởng Phòng