Lịch sử hình thành

Bảo Tàng Thái Nguyên được thành lập theo quyết định số: 224/ QĐ-UBND, ngày 23/12/1991 của UBND tỉnh Bắc Thái, về việc thành lập Bảo tàng Bắc Thái.

Năm 1997, tách tỉnh Bắc Thái thành 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, Bảo tàng Bắc Thái mang tên Bảo tàng Thái Nguyên.

Từ đó đến nay, Bảo tàng Thái Nguyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ là Bảo tàng khảo cứu địa phương